top of page

Košice IT Valley je nezisková organizácia, ktorá vznikla v  roku 2007 ako spoločná iniciatíva  samospráv, univerzít a  IT firiem s  cieľom budovať znalostnú ekonomiku na východnom Slovensku. Víziou klastra je vytvárať regionálne partnerstvá, ktoré prispejú k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávacích programov a vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu. Ďalej má klaster záujem na vypracovaní jednotnej stratégie na dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska, zabezpečujúc tak postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Poslaním klastra Košice IT Valley je vytváranie podnikateľsky priaznivého prostredia podporujúceho všetky formy spolupráce a inovácií v rámci regiónu východného Slovenska, podporujúc udržateľnosť a konkurencieschopnosť IT spoločností celosvetovo. Taktiež sa v rámci spolupráce jednotlivých subjektov zameriavame na vytváranie a prinášanie pracovných pozícií s vyššou pridanou hodnotou do regiónu.

V súvislosti s tým je našim poslaním podporiť ponuku vzdelávacích programov potrebných pre tieto pracovné pozície a motivovať mládež na štúdium a prácu v IT a robotike. Združenie má vďaka svojim vzdelávacím aktivitám dosah na tisícky študentov v regióne. Medzi najznámejšie aktivity združenia patria napríklad Živé IT projekty, ktoré prinášajú študentom informatiky zaujímavé projekty z praxe, Lab IT Kreativity, ktorý vyučuje digitálne zručnosti študentov stredných škôl, vzdelávanie učiteľov, ale aj dlhodobá a systematická práca na aktualizácii učebných osnov a mnohé iné.

Košice IT Valley je častokrát prvým kontaktným bodom pre investorov, ktorí chcú začať svoje aktivity v regióne, preto združenie zbiera dáta o lokálnom trhu práce a používaných technológiách. Združenie taktiež organizuje odborné fóra a diskusie, ktorými sa snaží poukázať na dôležitosť technologického a regionálneho rozvoja a apelovať na lokálnych a národných predstaviteľov.

 

Naše aktivity sú zamerané na oblasti:

 

  • Vzdelávanie a zručnosti budúcnosti

  • Región východného Slovenska ako dobrého miesta pre život

  • Inovatívny ekosystém

bottom of page